Available courses

המסורת היהודית היא תרבות המניחה בתשתית הקיום שלה את כתבי הקודש ואת פרשנותם. במשך כל הדורות התבסס החינוך היהודי על למידה משמעותית ופרשנות של טקסטים. הפרשנות היהודית היא פרשנות יצירתית מגוונת ורב קולית והיא התשתית לקיומה של קהילה יהודית שהיא קהילה פרשנית. הקורס יעניק למשתתפים בו ידע בסיסי ואוריינטציה בתיאוריות של הפרשנות, תוך כדי הדגמה וקריאה במקורות מתוך המסורת היהודית מתקופת המקרא ועד ימינו. נעסוק בהבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל-פה, בתפקידו של המדרש ובתופעת המחלוקת. נלמד פרשנות מודרנית, ציונית ופמיניסטית. המתודולוגיה של הקורס תדרוש מן הסטודנטים השתתפות פעילה וניתוח טקסטים ופרשנויות מתוך גישה חינוכית הרואה את התלמיד כמפרש ויוצר בתוך ומתוך הטקסט.
פלטפורמה להדרכה של שעיה ולימוד מוודל