Available courses

    במקום זה תוכלו למצוא חורים והקלטות של סדנאות והשתלמויות המיועדים לשפר ולעזור למרים בהוראה מקוונת

    מיני קורס על מקומות קדושים נועד לתלמידי מסלול "לימודי ירושלים וארץ ישראל"
    בהנחייתו של נשיא מכון שכטר - פרופ' דורון בר